Licencēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ESF projektā izstrādātā profesionālā bakalaura studiju programma SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA

Pirmdiena, 10. augusts, 2020
27. jūlijā Rīgā, Studiju kvalitātes komisijas sēdē tika licencēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ESF projektā izstrādātā profesionālā bakalaura studiju programma SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA

 

Programma Latvijā ir unikāla, jo dod iespēju atbilstoši iekļaujošās izglītības attīstības tendencēm valstī padziļināti un daudzpusīgi studēt speciālo izglītību, iegūt skolotāja kvalifikāciju, speciālās izglītības skolotāja specializāciju un papildspecializāciju vienā no virzieniem: darbs ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai darbs ar bērniem ar dzirdes traucējumiem, vai darbs ar bērniem ar redzes traucējumiem, vai darbs ar bērniem ar valodas un runas traucējumiem, vai darbs ar bērniem ar mācīšanās/jauktiem traucējumiem, vai specializēties žestu valodas pielietojumā, apgūstot izvēlēto papildspecializācijas moduli. Studiju programma paredz pilna laika (klātienes, paredzētas budžeta vietas) un nepilna laika (neklātiene) studijas. 

Īstenojot pāreju uz iekļaujošu izglītības procesu īstenošanu valstī, organizējot izglītības procesu atbilstoši MK noteikumiem par izglītības procesā nepieciešamo nodrošinājumu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iekļautiem vispārējās izglītības iestādēs (stāsies spēkā ar 2020. gada 1.septembri), izglītības iestādēm ir svarīgi no augstākās izglītības iestādes saņemt kompetentus, daudzpusīgam, jebkura attīstības traucējuma korekcijas darbam sagatavotus speciālās izglītības skolotājus, ko arī nodrošinās izstrādātā studiju programma.

Nozares profesionālās specializācijas kursos speciālās izglītības skolotājiem sniegta iespēja apgūt Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas un Braila raksta pamatus, kas saskan ar Latvijas nevalstisko organizāciju (Latvijas Neredzīgo biedrības un Latvijas nedzirdīgo savienības) aktualizētajām prasībām skolotāju izglītībā.  

Studiju programma paredz iespējas mūžizglītībai, profesionāli pilnveidojoties, pārkvalificējoties skolotājiem ar augstāko pedagoģisko izglītību, pielīdzinot iepriekš pamatstudiju laikā augstākās izglītības studiju programmās apgūtos kursus un profesionālo pieredzi.  Student tiek ieskaitīti 3. studiju kursā, dodot iespēju  apmēram 2 studiju gadu laikā (laiks atkarīgs no studenta individuālā studiju plāna, kas ir atbilstošs katra iepriekš apgūtajam) iegūt speciālā pedagoga kvalifikāciju ar izvēlētu papildspecializāciju kādā no sešiem moduļiem.

 Tādā gadījumā, ja skolotājs strādā vai gatavojas strādāt izglītības iestādē, kurā īsteno tikai speciālās izglītības programmas (iepriekš – speciālās skolas), tad, kā izvēles papildspecializācijas moduli, var izvēlēties darba vietai atbilstošu papildspecializācijas moduli.

Speciālās izglītības skolotāji, speciālie pedagogi, surdopedagogi, tiflopedagogi, u.c. speciālās pedagoģijas jomu skolotāji, pielīdzinot iepriekš pamatstudiju bakalaura programmā apgūtos kursus un profesionālo pieredzi, varēs iegūt kādu no piedāvātajām papildspecializācijām, apgūstot 30 KP studijas (papildspecializācijas modulis 10 KP, prakse 8 KP, valsts pārbaudījumi 12 KP).

Atbilstoši pasaulē aktuālajām mūžizglītības nostādnēm katrs atsevišķais studiju kurss var tikt piedāvāts arī kā tālākizglītības kurss. Studiju programmas moduli “Zīmju valoda” tālākizglītības kursu veidā varēs apgūt arī sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, sociālie pedagogi, u.c. interesenti.

  Profesionālās bakalaura studiju programmas SPECIĀLĀ  IZGLĪTĪBA direktore

Dr.paed., asoc. prof.   Mārīte Rozenfelde

 



Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.