Saņem atļauju studiju programmu licencēšanai

Trešdiena, 11. marts, 2020
ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003)

     

No 2018. gada septembra Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tiek īstenots ESF projekts, kura  mērķis: sadarbībā ar LU, DU, LiepU ekspertiem, izstrādāt, licencēt konceptuāli jaunu, Latvijas izglītības sistēmas vajadzībām un ilgtspējīgas plānošanas nostādnēm atbilstošu,  bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditēt izstrādāto studiju programmu ietverošo studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports.” 

         Līdz šim Latvijā, pamatā, tika sagatavoti speciālie pedagogi/speciālās izglītības skolotāji ar šauru specializāciju darbam ar izglītojamajiem ar kādu noteiktu attīstības traucējuma veidu, pamatā darbam speciālajās izglītības iestādēs. Īstenojot pāreju uz iekļaujošu izglītības procesu īstenošanu valstī, organizējot izglītības procesu atbilstoši MK noteikumiem par izglītības procesā nepieciešamo nodrošinājumu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iekļautiem vispārējās izglītības iestādēs (stāsies spēkā ar 2020. gada 1.septembri), izglītības iestādēm ir svarīgi no augstākās izglītības iestādes saņemt kompetentus, daudzpusīgam, jebkura attīstības traucējuma korekcijas darbam sagatavotus speciālos pedagogus, ko arī nodrošinās šī izstrādātā studiju programma.

     Izstrādātā programma “Speciālā izglītība” Latvijā ir unikāla, jo dod iespēju, atbilstoši iekļaujošās izglītības attīstības tendencēm valstī, padziļināti un daudzpusīgi studēt speciālo izglītību, iegūt speciālā pedagoga kvalifikāciju un specializēties vienā no virzieniem: darbs ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai darbs ar bērniem ar dzirdes traucējumiem vai darbs ar bērniem ar redzes traucējumiem vai darbs ar bērniem ar valodas un runas traucējumiem vai darbs ar bērniem ar mācīšanās/jauktiem traucējumiem vai specializēties žestu valodas pielietojumā, apgūstot izvēlēto specializācijas moduli.

      Nozares profesionālās specializācijas kursos speciālajiem pedagogiem sniegta iespēja apgūt Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas un Braila raksta pamatus, kas saskan ar Latvijas nevalstisko organizāciju (Latvijas Neredzīgo biedrības un Latvijas nedzirdīgo savienības) aktualizētajām prasībām skolotāju izglītībā. Programmas saturā iekļauti studiju kursu bloki: Valodas un runas traucējumi, Dzirdes traucējumi, Garīgās attīstības traucējumi,  Redzes traucējumi, kas satur studiju kursus atsevišķu, specifisku traucējumu korekcijas darba apguvei. Ir iekļauti arī studiju kursi par garīgās veselības traucējumiem un to korekciju, mācīšanās traucējumiem un to korekciju.

Papildspecializācijas apguvei, izstrādātie izvēles moduļi (Garīgās attīstības traucējumi, Dzirdes traucējumi, Redzes traucējumi, Valodas un runas traucējumi, Mācīšanās traucējumi (jaukti attīstības traucējumi), Zīmju valoda) nodrošina padziļinātas zināšanas un kompetences korekcijas darbā studenta izvēlētajā speciālās pedagoģijas jomā, kas būtu svarīgi, piemēram, gadījumā, ja students  gatavojas strādāt jeb jau strādā, kādā speciālajā izglītības iestādē.

  Studiju programma paredz iespējas mūžizglītībai, profesionāli pilnveidojoties, pārkvalificējoties skolotājiem ar augstāko pedagoģisko izglītību, pielīdzinot iepriekš pamatstudiju laikā augstākās izglītības studiju programmās apgūtos kursus un profesionālo pieredzi (60KP), ieskaitot studentu 3 studiju kursā, dodot iespēju 2  studiju gadu laikā iegūt speciālā pedagoga kvalifikāciju ar izvēlētu papildspecializāciju (80 KP). 

 Speciālās izglītības skolotāji, speciālie pedagogi, surdopedagogi, tiflopedagogi, u.c. speciālās pedagoģijas jomu skolotāji, pielīdzinot iepriekš pamatstudiju bakalaura programmā apgūtos kursus un profesionālo pieredzi, varēs iegūt kādu no piedāvātajām papildspecializācijām, apgūstot 30 KP studijas (papildspecializācijas modulis 10 KP, prakse 8 KP, valsts pārbaudījumi(12 KP).

Atbilstoši pasaulē aktuālajām mūžizglītības nostādnēm, katrs atsevišķais studiju kurss var tikt piedāvāts arī kā tālākizglītības kurss.

Studiju programmas moduli “Zīmju valoda,” tālākizglītības kursu veidā varēs apgūt arī sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, sociālie pedagogi, u.c. interesenti.

  1. februārī IVDF dekāns, profesors J. Dzerviniks un projekta vadītāja: Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde piedalījās Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvajā padomes sēdē, kurā prezentēja izstrādāto studiju programmu un saņēma padomes atļauju iesniegt  studiju programmu licencēšanai.

                                      Projekta vadītāja: Dr.paed., asoc. prof. Mārīte RozenfeldeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.