Dalība Latvijas nedzirdīgo savienības (LNS) apaļā galda diskusijā

Pirmdiena, 16. septembris, 2019
5.09.2019. Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Rēzeknes reģionālās biedrības telpās rīkoja apaļā galda diskusiju “Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte”, kurā piedalīties bija aicināti: LNS vadība, biedri un darbinieki, pārstāvji no pašvaldībām, citu NVO pārstāvji, masu mediju pārstāvji, uzņēmēji, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, profesionālo apvienību vai asociāciju vadītāji/biedri u.c. dalībnieki.

Diskusijā RTA pārstāvēja Dr.paed., asoc. profesore Mārīte Rozenfelde. Diskusijā piedalījās LNS vadība, projekta vadība, Rēzeknes reģionālās biedrības biedri un darbinieki,  Rēzeknes un Daugavpils Sociālo nodaļas vadītāji, Rēzeknes novada Sociālās nodaļas vadītāja, Daugavpils LNS reģionālās biedrības pārstāvji.  

Diskusijas mērķis bija aktualizēt informācijas pieejamību kā līdzekli nedzirdīgo līdztiesīgai līdzdalībai sabiedriski – ekonomiskos procesos pašvaldību/reģionu teritorijās un pilsoniskās sabiedrības attīstībā, tādējādi sekmējot nedzirdīgo cilvēku informētību un pilsonisko aktivitāti, par cik pašlaik nevienā pašvaldībā nav pieejama informācija nedzirdīgiem adaptētā veidā. Diskusija notika SIF finansēta LNS projekta „LNS darbības stiprināšana cilvēktiesību ievērošanas jomā” (Nr.2019. LV/ NVOF/DAP/023/10).

Diskusijas gaitā LNS  prezidente, priekšsēdētāja Sandra Gerenovska informēja par LNS darbu un piedāvājumu Latvijas iedzīvotājiem; projekta vadības pārstāve informēja par LNS projektu, tā mērķiem, tika uzklausītas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju domas par informācijas pieejamību un saskatāmajām problēmām viņu darbības zonā attiecībā uz cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem;  noskaidrots: kādas būtu iespējas uzlabot esošo situāciju, tai skaitā, ko var darīt un piedāvāt RTA no savas puses problēmas risinājumam.  

Diskusijā izskanēja doma, ka būtu nozīmīgi skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem, vismaz kādam iestādē, prast zīmju valodu; ka Latvijā ļoti trūkst zīmju valodas tulku, jo mācības Sociālās integrācijas valsts aģentūrā uzsāk neliels skaits interesentu, bet studijas pabeidz un iegūst kvalifikāciju daži zīmju valodas tulki. Latvijas augstskolās (RTA) varētu tikt veidotas atbilstīgas studiju programmas, ja būtu garantēts valsts finansējums un atbalsts. Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde informēja klātesošos par ESF un RTA projektā “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”(Nr.8.2.1.0/18/1/003) izstrādāto jauno speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas programmu, kas nodrošinās Latvijas izglītības iestādes ar speciālās izglītības skolotājiem, kuri būs sagatavoti strādāt kā pedagogu palīgi stundu laikā ar izglītojamajiem, kuriem ir jebkura veida traucējums, kā arī veikt traucējumu korekcijas un kompensācijas darbu ārpus stundu laikā.

No pašvaldību sociālo pārvalžu vadītājiem Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde guva atbalstu domai RTA izstrādāt un ar Rēzeknes reģionālās biedrības zīmju valodas tulku palīdzību īstenot tālākizglītības programmu zīmju valodas pamatu apguvei, kuru varētu piedāvāt pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem, lai risinātu akūto zīmju valodas tulku pakalpojuma trūkumu.

Dr.paed., asoc. prof. Mārīte RozenfeldeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.