Piedalījās Saeimas Analītiskā dienesta rīkotā diskusijā

Piektdiena, 13. septembris, 2019
Saeimas Analītiskajam dienestam ir dots uzdevums sagatavot pētījumu, kura mērķis būtu novērtēt to, kā tiek pildīti normatīvie akti un rīcībpolitikas plānošanas dokumentos noteiktais iekļaujošās izglītības jomā attiecībā uz bērnu ar speciālajām vajadzībām izglītošanu.

11. septembrī Saeimā notika diskusija par tēmu “Iekļaujošā izglītība Latvijā bērniem ar speciālajām vajadzībām vispārējās izglītības iegūšanai”. Uz Saeimu tika aicināti IZM, Latvijas izglītības pārvalžu, NVO, augstākās un vispārējās izglītības iestāžu darbinieki, kuri saistīti ar iekļaujošas izglītības īstenošanas jomu.

No RTA šajā diskusijā piedalījās Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde. Diskusijā skartie jautājumi: vai rīcībpolitikā paredzētās aktivitātes ir optimālas iekļaujošās izglītības iedzīvināšanai praksē, lai bērni ar speciālajām vajadzībām iegūtu vispārējo izglītību;  iespējamie pilnveides virzieni normatīvajā regulējumā augstāk minētā mērķa iespējami efektīvai pietuvināšanai; kādi būtiski aspekti pašlaik spēkā esošajā normatīvajā regulējumā nav reglamentēti; kādas pretrunas/trūkumi tajā konstatējami; kādam būtu jābūt optimālajam iekļaujošās izglītības pārvaldības un realizācijas modelim, tam atbilstošam lomu un kompetenču dalījumam; kā vērtējama speciālās izglītības attīstības centru darbība Latvijā, to loma, funkcijas un funkciju izpildes efektivitāte; vai dažāda veida resursi (cilvēkresursi, aprīkojums, metodiskais nodrošinājums, finansējums u.c.) ir pietiekami, lai panāktu efektīvāku iekļaujošas izglītības realizāciju, īpaši ņemot vērā Vispārējās izglītības likuma nākotnes versijā noteikto aspektu, ka no 2020. gada 1.septembra speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskajām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem  nevarēs tikt īstenotas speciālajās izglītības iestādēs; vai informatīvās aktivitātes par iekļaujošo izglītību ir realizētas pietiekamā apmērā, lai informētu sabiedrību, pašvaldības, skolas, vecākus; kādi būtu ieteikumi šajā virzienā; Latvijas vai citu valstu pieredzes paraugpraksē balstītas rekomendācijas tālākajām darbībām.  

Diskusijā tika aktualizēts arī jautājums par augstākās izglītības iestāžu absolventu, skolotāju sagatavošanu darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālas vajadzības, kā arī speciālās izglītības skolotāju sagatavošanu, norādot uz nepietiekami apgūtām zināšanām.

 Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde informēja klātesošos par ESF un RTA projektā Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”(Nr.8.2.1.0/18/1/003) izstrādāto jauno speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas programmu, kas nodrošinās Latvijas izglītības iestādes ar speciālās izglītības skolotājiem, kuri būs sagatavoti strādāt kā pedagogu palīgi stundu laikā ar izglītojamajiem, kuriem ir jebkura veida traucējums, kā arī veikt traucējumu korekcijas un kompensācijas darbu ārpus stundu laikā.

Dr.paed., asoc. prof. Mārīte RozenfeldeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.