RTA tiek izstrādāta jauna bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

Svētdiena, 8. septembris, 2019
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem viņu ikdienas darbā nākas saskarties ar nopietnu problēmu – mācību procesā arvien vairāk parādās izglītojamie, kuriem stundās ir nepieciešams individuāls darbs un atbalsts, jo ir mācīšanās grūtības, dažādas diagnosticētas vai atpazīstamas speciālas vajadzības.

ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003)

Situācija Latvijas vispārējās izglītības iestādēs ir neviennozīmīga: lielākajā skaitā izglītības iestāžu klasēs, kurās iekļauti izglītojamie ar speciālām vajadzībām, nav pedagogu palīgu, tie ir uz nelielu stundu skaitu nedēļā vai vispār, bieži vien - viens pedagoga palīgs uz visu izglītības iestādi. Pedagogu palīgi, lielākoties, nav speciāli sagatavoti mācību darbam ar izglītojamajiem ar dažādiem traucējumiem, zināšanas ir vispārējas, pamatā aprobežojas ar informāciju no profesionālās pilnveides 36 stundu vai 72 stundu kursiem. Nepietiekamais darba laiks un nepietiekamās zināšanas ne vienmēr nodrošina kvalificētu darbu un reālu palīdzību skolotājam un izglītojamajam ar speciālām vajadzībām stundas laikā.  Ekonomējot līdzekļus uz skolotāju darba nesakārtotības rēķina šobrīd, būtībā esam tuvredzīgi sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā: nodrošinām sociālo dienestu darba un izdevumu pieaugumu nākotnē. Atbalstu nesaņēmušie un neko īsti neapguvušie izglītojamie ar speciālām vajadzībām veidos to sabiedrības daļu, kura nespēs paši strādāt, uzturēt sevi un savas ģimenes, un, kuras nāksies uzturēt nodokļu maksātājiem.

  Latvijā vispārējās izglītības iestādēs vienlaicīgi vienā klasē paralēli ar izglītojamajiem bez traucējumiem, var mācīties izglītojamie ar dažādiem attīstības traucējumiem, liekot skolotājam vienlaicīgi īstenot vairākas, dažādas izglītības programmas, paralēli sniedzot pedagoģisko atbalstu dažādiem izglītojamajiem. Tas sarežģī skolotāja darbu stundā, padara to mazāk efektīvu attiecībā uz jebkuru izglītojamo. Piemēram, klasē 30 izglītojamie, no kuriem, pieci izglītojamie ar katrs citādām speciālām mācīšanās vajadzībām un nepieciešamību pēc katram citāda atbalsta. Šiem dažādajiem izglītojamajiem ir nepieciešams arī dažāds attīstības traucējumu korekcijas darbs ārpusstundu laikā, kas šobrīd notiek nosacīti, vairāk gan uz papīra, jo speciālistu likmes izglītības iestādēs ir nelielas.

 Ir ļoti svarīgi, lai izglītības procesā, katrā mācību stundā, izglītojamajam palīdzību sniegtu speciālists, nodrošinot individuālo pieeju un atbalstu izglītojamajiem ar jebkuru traucējumu vai speciālām vajadzībām katras stundas laikā, veicot arī traucējumu korekcijas darbu, bet mācību priekšmetu skolotājam būtu iespējas pilnvērtīgi darīt savu darbu jaunajā kompetenču veidošanas aspektā. Līdz šim, Latvijā, īstenotās bakalaura studiju programmas, sagatavoja skolotājus darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir kāds viens, noteikts  attīstības traucējums. Dzīve nosaka nepieciešamību, lai mācību procesā, ikdienas stundu darbā iesaistītos speciālās izglītības skolotājs, kurš zina kā strādāt un kā palīdzēt izglītojamajiem ar jebkuru attīstības traucējumu. 

Ar 2018. gada septembri, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA),  Dr.paed., asoc. prof. Mārītes Rozenfeldes vadībā tika uzsākts ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003). Projekta īstenošanas  laiks: no 2018. gada septembra līdz 2022. gada beigām. 

Projekta mērķis: izstrādāt, licencēt, aprobēt un akreditēt jaunu, mūsdienīgu studiju programmu “Speciālās  izglītības skolotājs,” kura sagatavotu Latvijas izglītības sistēmas vajadzībām un ilgtspējīgas plānošanas nostādnēm atbilstošus kompetentus speciālistus – speciālās izglītības skolotājus. Izstrādājot un nākotnē realizējot  šo studiju programmu, paredzēts sagatavot skolotājus, kas būtu spējīgi nodrošināt atbalstu skolotājiem mācību procesā, atbalstu izglītojamajiem ar jebkuru attīstības traucējumu un veikt traucējumu korekcijas darbu ārpusstundu laikā.

Projekta īstenošanai tika izveidota četru augstskolu (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (asoc. prof. M.Rozenfelde, prof. J.Dzerviniks, ekspertes A.Kondrova un M.Reigase), Daugavpils Universitāte (prof. I.Kokina), Latvijas Universitāte (prof. S.Tūbele), Liepājas Universitāte (prof. D.Bethere) ekspertu darba grupa.  Programmas izstrādes darbu vada RTA ekspertu darba grupa Dr.paed., asoc.prof. M.Rozenfeldes vadībā, apgūstot labāko pieredzi, saskaņojot izstrādāto, konsultējoties ar kolēģiem no pārējām augstākās izglītības iestādēm  par dažādām programmas izstrādes niansēm, uzticot kūrēt kādu no programmas izstrādes darbiem.

Projekta  darbības gada laikā ir:

  • veikta labākās līdzīgu studiju programmu darbības un labākās darba pieredzes apzināšana Eiropas Savienībā, pasaulē, notikuši projekta īstenotāju pieredzes apmaiņas braucieni pa Latviju, braucieni uz Somiju, Igauniju;
  • izstrādāta un apstiprināta RTA Studiju padomē profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība”, kura paredz sagatavot speciālās izglītības skolotājus, kuriem  katram būs  ne tikai kvalifikācija Speciālās izglītības skolotājs, bet arī iespēja iegūt  kādu no papildspecializācijām:
  • darbam ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi;
  • darbam ar bērniem, kuriem ir redzes traucējumi;
  • darbam ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi;
  • darbam ar bērniem, kuriem ir garīgās veselības traucējumi;
  • darbam ar bērniem, kuriem ir valodas un runas traucējumi.

Profesionālā bakalaura programma pilna laika studijās paredz 4. gadu studiju procesu un iespēju iegūt budžeta vietas. Domājot par studentu iespēju paralēli studiju procesam strādāt izglītības iestādēs, lekciju darbs paredzēts nedēļas nogalēs: piektdienās, sestdienās, svētdienās.

Skolotājiem, kuriem jau ir augstākā pedagoģiskā izglītība un ir vēlme iegūt kvalifikāciju Speciālās izglītības skolotājs, tiks piedāvātas 2,5 gadu studijas (vēlākajos studiju posmos, ieskaitot iepriekš apgūto skolotāju studiju programmās).

Studiju programma paredz arī iespējas profesionālai pilnveidei un tālākizglītībai: viena gada laikā speciālās izglītības skolotāji, kuriem ir jau kvalifikācija Speciālās izglītības skolotājs un papildspecializācija, varēs apgūt papildus specializāciju darbam ar citu, paša izvēlētu traucējuma grupu.

Darbs pie studiju programmas un licencēšanas materiālu izstrādes turpinās.

                                          Projekta vadītāja Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.