Rīgā notika projektā iesaistīto dalībnieku pieredzes apmaiņas seminārs

Piektdiena, 1. marts, 2019
2019. gada 18. februārī Rīgā, Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem notika kārtējais projekta aktivitātēs plānotais pieredzes apmaiņas seminārs. Seminārā piedalījās: projekta vadītāja M. Rozenfelde, RTA eksperti profesors J. Dzerviniks, Mg.spec.paed. M. Reigase; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: LU profesore S. Tūbele, DU profesore I. Kokina, LiepU profesore D. Bethere; Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem administrācija un skolotāji.

ESF projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003)

 

Semināra darba programma

Laiks

Aktivitāte

Atbildīgais

13.00 - 13.05

 Informācija par projektu: mērķis, uzdevumi, norise, aktivitātes, izstrādājamā studiju programma Speciālajā izglītībā

Proj. vad. Dr.paed., asoc. prof. M.Rozenfelde

13.05. – 13.30

Iepazīstināšana ar labāko pieredzi atbalsta pasākumu īstenošanā vājredzīgu un   neredzīgu skolēnu izglītošanas darbā.

Tikšanās ar Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra skolas vadību, atbalsta personālu.

Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra  direktore  

L. Geida

13.40 -14.30

Stundu vērošana

Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra  administrācija, skolotāji

14.30 -   15.30

Kopsavilkums par pieredzes apmaiņas brauciena Igaunijā, Tartu  Universitātē ieguvumiem.

Pedagoģisko prakšu norise ārvalstu speciālo pedagogu studiju programmās.

Eksperte Mg.spec.paed.

M.Reigase

15.30 – 16.00

Pedagoģisko prakšu organizācija studiju programmās, nodrošinot darba vidē balstītu studiju procesu

Eksperts Dr.paed., profesors

J. Dzerviniks

16.00 – 19.00

Darbs pie jaunizstrādājamās studiju programmas “Speciālā izglītība” izstrādes: vienošanās par programmas mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, izstrādājamās programmas moduļu saturu, uzņemšanas nosacījumiem, moduļu kursiem un to saturu; prakšu uzdevumus.

Proj. vad. M.Rozenfelde

Eksperti: J. Dzerviniks, M. Reigase, I. Kokina, S.Tūbele, D.Bethere

Kā semināra  norises vieta - Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem tika izvēlēta ar nodomu, lai izstrādājot vienu no jaunizveidojamās studiju programmas “Speciālās izglītība” modeļiem - “Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar redzes traucējumiem”- būtu informācija par vienīgās Latvijā specializētās skolas bērniem ar redzes traucējumiem skolotāju, administrācijas redzējumu par tām kompetencēm, kuras nepieciešamas skolotājam, strādājot ar bērniem, kuriem ir šādi traucējumi; kā arī eksperti redzētu skolotāju ikdienas darbu.

Semināra otrajā daļā sekoja ekspertu darbs pie jaunizstrādājamās studiju programmas koncepcijas izstrādes. Īpaši akcents tika likts uz  prakšu mērķu, uzdevumu izstrādei un pēctecības nodrošinājumam, lai īstenotu darba vidē balstītu studiju procesu.

Projekta vadītāja  Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.