Projekta seminārs Tartu Universitātē

Ceturtdiena, 24. janvāris, 2019
23. un 24. janvārī RTA vadītā projekta īstenotāju, Latvijas augstākās izglītības iestāžu ekspertu grupa atradās Igaunijā, Tartu universitātē, lai apmainītos pieredzē ar Igaunijas kolēģiem par speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas jautājumiem un studiju programmu izstrādi.

Projekts Nr.8.2.1.0/18/I/003 "Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports".

Projekta vadība kopā ar Tartu Universitātes kolēģiembija izstrādājuši ļoti pārdomātu, plašu semināra norises programmu, kas ļāva Latvijas ekspertiem, pirmkārt, iepazīt labāko skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanas un  atbalsta darba pieredzi pilsētas piedāvājumā. Eksperti iepazinās ar Tartu pilsētā atzītākās iekļaujošās izglītības iestādes -  Katoļu pamatskolas pieredzi strādājot ar iekļautiem skolēniem ar speciālām vajadzībām gan mazās grupās ārpus klases stundas darba, gan esot visiem bērniem (ar un bez attīstības traucējumiem) kopā vienā mācību stundā. Skolotāji sniedza atklātās dzimtās valodas apguves un matemātikas stundas, notika diskusija ar skolas vadību un atbalsta skolotājiem par viņu iekļaujošā darba sistēmu, zināšanām, kas nepieciešamas speciālās izglītības skolotājam. Tika pārrunāti arī skolotāju darba aspekti, īstenojot kompetenču pieeju mācību procesā.

Otrkārt, semināra pirmās dienas gaitā notika arī tikšanās ar Tartu Universitātes Speciālās izglītības departamenta darbiniekiem, kas iepazīstināja Latvijas augstskolu ekspertus ar savu speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas bakalaura un maģistra studiju programmām, to īstenošanas gaitu, aktualitātēm. Latvijas augstskolu projekta  eksperti iepazīstināja Igaunijas kolēģus ar savu augstskolu pieredzi studiju programmu izstrādē un īstenošanā speciālajā izglītībā.

Semināra otrā dienā eksperti apmeklēja svarīgu atbalsta sistēmas skolēniem ar speciālām vajadzībām, to vecākiem, skolotājiem piedāvājumu Tartu pilsētā - Tartu Izglītības un profesionālās izglītības centru. Centra vadītāja iepazīstināja ar centra darbību dažāda veida atbalsta sniegšanā pilsētas iedzīvotājiem.

Noslēdzošā semināra vizīte bija uz Tartu Universitātes Izglītības institūtu, kur projekta eksperti tikās ar institūta vadību, diskutēja par skolotāju izglītību, esošām izglītības programmām, to īstenošanas jautājumiem, aktualitātēm projektu izstrādē, NORDPLUS programmas piedāvājumu skolotāju un studentu apmaiņai.

Tartu semināra programma

Time

Action

 23.01. 

 9.15-12.20

Visit to Inclusive School (lessons, supportsystemfor SEN children)

12.30-13.30

Lunch

14.00-16.00

MeetingwithstaffinSpecialEducationDepartment (discussaboutcurriculum)

24.01.

9.30-11.30

Visit to EducationalandVocationalCounsellingCenter

12.00-14.00

MeetingwithstaffinInstituteofEducation (discussaboutteachereducation)

Projekta vadītāja  Dr.paed., asoc. prof. Mārīte RozenfeldeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.