Notiek pieredzes apmaiņa

Otrdiena, 22. janvāris, 2019
Ar 2018. gada septembri Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno projektu studiju programmu fragmentācijas samazināšanai un resursu koplietošanas stiprināšanai.

Projekts Nr.8.2.1.0/18/I/003 "Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports".

Projekta mērķis: mazinot studiju  programmu fragmentāciju Latvijas augstākās izglītības iestādēs un stiprinot resursu koplietošanu, sadarbībā ar LU, DU, LiepU, izstrādāt, licencēt studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditēt izstrādāto studiju programmu ietverošo studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports.”

Projekta rezultātā tiksizstrādāta konceptuāli jauna profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība”, kura paredzēs iespēju iegūt speciālās izglītības skolotāja specialitāti un kādu no piedāvātajiem moduļiem: skolotājs darbam ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi, skolotājs darbam ar bērniem, kuriem ir redzes traucējumi, skolotājs logopēds vai skolotājs darbam ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. Jaunizstrādātā studiju programma tiks licencēta, aprobēta un integrēta RTA studiju procesā, ka arī EQAR aģentūrā akreditēts izstrādāto studiju programmu ietverošs studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports.”

Projekta īstenošanas sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU), Daugavpils Universitāte (DU), Liepājas Universitāte(LiepU).

22.01.2019. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas seminārs, kurā piedalījās:projekta vadītāja Dr.paed., asoc. prof. M. Rozenfelde,RTA eksperti Dr.paed., prof. J. Dzerviniks, Mg.spec.paed. M. Reigase,  Mg.psych. A. Kondrova, projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: Dr.paed., prof. S. Tūbele, Dr. psychprof. I. Kokina, Dr.paed., prof. D. Bethere; projekta uzraudzības padomes pārstāvis: RTA Studiju un zinātnes prorektore A. Juško – Štekele; Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolotāji un vadība. Projekta ekspertus uzrunāt bija ieradusies arī RTA rektora v.i.  Dr.oec., prof. Iveta Mietule.

Pieredzes apmaiņas semināra programma

Laiks

Aktivitāte

Atbildīgais

22.01.2019.

13.00 - 14.30
Vizīte uz Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju: skolotāju darbs īstenojot kompetenču izglītību iekļaujošā izglītības iestādē. Stundas vērošana, diskusija ar atbalsta personālu, skolas vadību.
Proj. vad. Dr.paed., asoc. prof. M.Rozenfelde
14.40 – 15.00
Kafijas pauze
Pr. vad. asistente
15.00 – 15.20
Informācija par projektu: mērķis, uzdevumi, norise, aktivitātes, izstrādājamā studiju programma Speciālā izglītība
Proj. vad. Dr.paed., asoc. prof. M.Rozenfelde
15.20 - 15.40
Vispārējā pieredze Latvijā studiju programmu izstrādē un īstenošanā
Eksperts Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks
15.40 – 16.10
Ārzemju pieredze studiju programmu speciālajā izglītībā izstrādē un īstenošanā
Eksperte Mg.spec. paed., M.Reigase
16.10 – 19.00
Jaunizstrādājamās studiju programmas mērķi, uzdevumi, rezultāti, izstrādājamās programmas moduļu saturs.
AII izstrādāto studiju programmu moduļu satura projektu prezentācijas.
Debates par moduļu  saturu.
Proj. vad. M.Rozenfelde
Asist. A.Tereško;
Eksperti: J.Dzerviniks, A.kondrova, M.Reigase, I.Kokina, S.Tūbele, D.Bethere

 

Semināra dalībnieki apmeklēja Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju, kura pilsētas skolu vidū kotējas ar lielu pieredzi iekļaujošas izglītības procesa īstenošanā. Semināra dalībniekinoskatījās atklāto matemātikas stundu klasē, kurā bija  iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām, diskutēja ar ģimnāzijas vadību un skolotājiem par viņu pieredzi un speciālās izglītības skolotāju darba redzējumu strādājot jaunajā, kompetenču pieejā mācību saturam.

Semināra turpinājumā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās, dalībnieki noklausījās  studiju programmu izstrādes pieredzes apkopojumu Latvijā un ārzemēs, apsprieda jaunizstrādājamās studiju programmas mērķi, uzdevumus, rezultātus, izstrādājamās programmas moduļu saturu. Tika pārrunāta arī turpmāko projekta aktivitāšu īstenošanas gaita, lai sasniegtu optimālu rezultātu.

Vienlaicīgi ar šo projektu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kā sadarbības partneris piedalās arī citu Latvijas augstskolu  īstenotajos projektos:

  1. Latvijas Universitātes (LU) īstenotajā projektā "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas"(Nr.8.2.1.0/18/I/004);
  2. Daugavpils Universitātes (DU) īstenotajā projektā “Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” (Nr.8.2.1.0/18/I/005);
  3. Liepājas Universitātes (LiepU) īstenotajā projektā“Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU” (Nr. 8.2.1.0/18/I/002)

Projekta vadītāja  Dr.paed., asoc. prof. Mārīte RozenfeldeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.