RTA tiek uzsākts ESF projekts jaunas bakalaura studiju programmas “Speciālā izglītība” izstrādē

Pirmdiena, 1. oktobris, 2018
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi vienošanos par ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003) īstenošanu laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2022. gada beigām.

Projekta mērķis: mazinot studiju  programmu fragmentāciju Latvijas augstākās izglītības iestādēs un stiprinot resursu koplietošanu, sadarbībā ar LU, DU, LiepU, izstrādāt, licencēt studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditēt izstrādāto studiju programmu ietverošo studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports.” 

Mērķa sasniegšanai tiks izveidota četru augstskolu (RTA, DU, LU, LiepU) deleģētu ekspertu darba grupa, kura sadarbībā ar ekspertu speciālās izglītības īstenošanas jautājumos Latvijā un  ES, un ekspertu studiju programmu izstrādes jautājumos, savstarpēji veicot pieredzes apmaiņu speciālās izglītības studiju programmu izstrādes un īstenošanas jautājumos, iepazīstot  kompetenču pieejas, iekļaujošas izglītības īstenošanas un speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas ziņā pieredzējušu un kompetentu ārvalstu universitāšu darba pieredzi, izstrādās, licencēs un aprobēs Latvijas izglītības sistēmas vajadzībām un ilgtspējīgas plānošanas nostādnēm atbilstošu  bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība.”

Projekta rezultātā izstrādātā, konceptuāli jaunā profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība” tiks licencēta, aprobēta un integrēta RTA studiju procesā, kā arī EQAR aģentūrā akreditēts izstrādāto studiju programmu ietverošs studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports.”

Paralēli studiju programmas izstrādes darbam, tiks plānoti, īstenoti  ESF 2014 -2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām atbilstoši jaunizstrādājamās studiju programmas un paša projekta publicitātes pasākumi, sniegta informācija par aktivitātēm un to rezultātiem plašsaziņas līdzekļos, izglītības iestādēs, reklāmas bukletos, konferencēs, semināros, u.c.

Projekta vadītāja: Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde. Projekta darbībā iesaistīti RTA docētāji: Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks, Mg.psych., vieslektore Aija Kondrova; Mg.spec.paed., vieslektore Aija Tereško.

 Mārīte Rozenfelde, projekta vadītājaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.